En certifierad leverans

Miljö och kvalitet

KVALITETSCERTIFIERAD VERKSAMHET
Våra kunder ställer höga krav på kvalitet, effektivitet och leveranssäkerhet, och för att säkerställa att vår serviceleverans motsvarar dessa krav har vi valt att kvalitetscertifiera vår verksamhet enligt den internationella ISO-standarden. Därutöver uppfyller vi kraven enligt relevanta auktorisationer inom ett antal viktiga tjänster- och produktområden.

Swecas har utvecklat en standardiserad serviceleveransprocess, som garanterar en professionell och kvalitetssäker serviceleverans, men som samtidigt kan anpassas till varje kund.
Denna serviceleveransprocess, med tillhörande leveransdatabas, beskrivning av rekommenderade arbetssätt, verktyg, mallar med mera, tillhandahålls i ett egenutvecklat ledningssystem på bolagets intranät.
Ledningssystem är ryggraden i Swecas kvalitetsarbete, som granskas och revideras av det externa certifieringsbolaget A3 Cert(AAA Certification AB).

MILJÖ  OCH HÅLLBARHET – ETT BRETT ANSVARSTAGANDE
Miljömässig hållbarhet för Swecas innebär att värna om miljön genom att aktivt försöka reducera den egna och kundernas miljöpåverkan samt optimera resursutnyttjandet.
Hållbarhet innebär att man tillgodoser dagens behov utan att minska möjligheterna att göra det även i framtiden.
Att arbeta med hållbarhetsfrågor är detsamma som att ta ansvar för bolagets verksamhet ur ett bredare perspektiv – och beakta konsekvenserna av fattade beslut på både kort och lång sikt.


Swecas långsiktiga målsättning inom miljömässig hållbarhet är att värna om miljön genom att aktivt försöka reducera den egna och kundernas miljöpåverkan, samt att reducera resursutnyttjandet – både avseende eget och leverantörers arbete.
För att uppnå detta strävar vi efter en förbättrad miljöprestanda genom att agera som grön rådgivare för att hjälpa kunderna reducera sin miljöpåverkan samt att aktivt reducera vår egen miljöpåverkan, främst inom energianvändning, avfallshantering, kemikaliehantering, koldioxidutsläpp från transporter och råvaruhantering.
Vi tar ett långtgående ansvar för vår verksamhet och för hur den påverkar människan, miljön och samhället över tid.

”The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten”​

 -Benjamin Franklin